Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ciechocinku

Przedszkole Samorządowe nr 1 “Bajka” w Ciechocinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ciechocinku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • niektóre załączniki opublikowane zostały w postaci skanu, przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają warstwy tekstowej
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.
 • kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ul. Widok.  Prowadzą do niego schody.  Do budynku przedszkola można wejść od strony wejścia głównego żłobka pokonując schody.
 2. Budynek składa się z 3 kondygnacji: piwnicy, parteru oraz piętra. Aby dostać się na poziom zarówno poniżej jak i powyżej parteru należy pokonać schody.
 3. Do budynku żłobka prowadzi wejście  główne znajdujące się przy parkingu przedszkola. Budynek jest parterowy.
 4. Budynek żłobka posiada szeroki korytarz. W budynku jest przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku żłobka zainstalowana jest platforma, którą można dostać się na wyższe kondygnacje w przedszkolu.
 6. Na terenie przedszkola znajduje się parking. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Górecka.
 • E-mail: przedsamnr1@op.pl
 • Telefon: 54 283 48 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ciechocinku
 • Adres: ul Widok 9, 87-720 Ciechocinek
 • E-mail: przedsamnr1@op.pl
 • Telefon: 54 283 48 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.